Дати за провеждане на ДЗИ 

Сесия май-юни

 Български език и литература – 1 юни 2020 г., начало 09,00 ч.

 Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 ч.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – на 02 и 4 юни 2020 г. 

Сесия август – септември

 Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

 Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

 

 

 

  

 

Заповед № РД09-1710 / 29.08.2018 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването

на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2019г. – 18.03.2019г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 17.05.2019г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2019г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2019г. – 08.06.2019г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2019г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 01.07.2019г. – 12.07.2019г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 23.08.2019г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  23.08.2019г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2019г. – 07.09.2019г.

 6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2019г.

Уведомяваме Ви, че при провеждане на Държавните зрелостни изпити, имат право да присъстват като наблюдатели до трима Ваши представители - родители на учениците от Х и ХІ клас.

 I-ри ДЗИ по БЕЛ:  28 август 2018г.

II-ри ДЗИ:  29 август 2018г.

Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

 

Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Заявление за присъствие като наблюдатели на ДЗИ през сесия август - септември на учебната 2017 / 2018 г. се приемат до 06.08.2018 г. в канцеларията на училището.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на  провеждане на държавния зрелостен изпит.

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (nrdb_3_2004_org_DZI.pdf)Наредба №3 за ДЗИ[от 2004г. с изм. и доп. от 2015/2016 уч.г.]