1.      Проектна разработка  „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“

My motherland – Kazanlak and its region

Участници в проектната разработка „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 9а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Валентина Калчева, преподавател по английски език..

Основната цел на проекта е да се събуди интерес у учениците от 9а клас към богатствата на Казанлъшкия регион – население, култура, наследство и традиции, правейки паралел с богатствата на света от раздела My motherland and the world  от учебника Legacy B1.1. Използвайки английския език те ще представят Казанлъшкия регион в изброените направления под формата на сайт.

 

2.      Проектна разработка  „Електричеството в нашия град“

Проектната разработка: „Електричеството в нашия град“ е включена в плана на дейностите  по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година и е предназначена  за ученици от IX б клас, специалност „Хотелиер“.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към видовете енергия, алтернативните източници на енергия, електричеството и нейното пестеливо използване. Да провокира и развие изследователска дейност, чрез проучване и събиране на информация, да се възпита енергиен гражданин, с екологично самосъзнание, живеещ в хармония с околната среда. Учениците ще се запознаят с историята на електричеството, видове енергия, производство и пестене на енергия в община Казанлък

 

3.       Проектна разработка "Guides in action" / Екскурзоводи в действие“/

Основната цел на проекта е да се запознаят учениците от 11 б клас с чуждоезиковия  аспект в професията на екскурзовода. За целта се предвиждат различни дейности в тази насока, свързани с по-доброто усвояване на тематичния лексикален запас в английския език. Тези дейности ще бъдат съобразени с темата на проекта и обвързани с родния край - Казанлъшката розова долина.

Важна част от иновациите ще бъде споделянето на опит от професионалисти в екскурзоводското обслужване - вдъхновяващите им история и предизвикателствата пред тях. Проектният метод също е широко застъпен тук - учениците ще бъдат разделени на работни екипи, всеки от които ще изпълнява конкретна задача в определен срок.

Предвижда се провеждане на класна стая на открито, която ще "потопи" бъдещите екскурзоводи в естествена им среда на работа. Ще бъдат организирани специален куиз на английски език, лексикон на екскурзовода, както и специална "кръгла" маса, на която ще се обсъдят тенденции и проблеми в екскурзоводското обслужване. Финалът на "Екскурзоводи в действие" предвижда провеждането на информационна кампания "Екскурзоводът в 21 век - "пътеводител" в действие ", която ще бъде насочена към развитието на професията на екскурзовода в световен мащаб и добрата чуждоезикова подготовка, като основен фактор за професионализъм в професията

.

4.      Проектна разработка „Казанлък- град на художници“

През учебната 2019/2020г. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бе включена в списъка на иновативните училища в България. Темата, по която училището работи като иновативно втора година е „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”
Една от предвидените целеви групи, които продължават работата си по проекта, са учениците от 1
1в клас с класен ръководител Диана Хаджиатанасова.

През учебната 2020/2021г. групата ще насочи дейността си към реализирането на проектна разработка „Казанлък- град на художници“.  Основните цели на тази разработка са свързани със запознаване на учениците с живота и творчеството на едни  от най- известните казанлъшки художници- Иван Милев, Дечко Узунов и Ненко Балкански; вникване в особеностите на тяхното творчество, провокиране и активиране на интереса на учениците към постиженията на съвременни казанлъшки творци.

За осъществяване целите и реализирането на тази част от проекта е изготвен график с дейности за изпълнение. С част от учениците, работили в 2 екипа през изминалата година ще се сформира трети екип като всеки от екипите работи по отделна тема, свързана с проучване и събиране на материали за живота и творчеството на всеки един от тримата известни български художници. Предвижда се посещение на къщите музеи на Дечко Узунов и Ненко Балкански, както и Стайновата къща, където се намират стенописите на Иван Милев.

Графикът на дейностите предвижда преди началото на проучвателската и събирателска дейност учениците да се запознаят с филми, посветени на художниците; да се проведат дискусии и да се обсъдят идеи, свързани с дейностите.

Като част от дейностите по реализирането на проектната разработка се предвижда да се изготви табло, посветено на казанлъшките художници, което да провокира интереса на всички ученици  от ПГЛПТ и да  подпомогне екипите от 11в клас в работата им по изготвяне на презентациите. 

Една от иновативните идеи в работата през първата година ще продължи реализирането си и през тази- проектна задача на тема „Моето интервю с …“. Освен презентацията, като краен продукт от проектната дейност и финализиране на работата през втората година се предвижда създаването на интерактивна игра  и провеждането на състезание на тема „Казанлък-град на художници“.

Краен срок за завършване и представяне на всички проектни задачи е м. юни.
           

 

5.      Проектна разработка  “Време е да се преброим“

Разработката е включена в плана на дейностите по проект: „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 г. Предназначена е за учениците от 10 а клас - специалност „Икономика и мениджмънт“. Ръководител на проектната разработка е Тома Башкехайов, преподавател по География и икономика.

 

С проектната разработка се цели бъдещите икономисти да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване. С активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще придобият умения и знания, които могат да им бъдат полезни както в училище така и в избраната от тях професия.

Проектната разработка “Време е да се преброим“, предвижда да се запознаят учениците с целите на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като за целта се проведе среща с представител на общинска преброителна комисия. 

При реализиране на проекта учениците ще се запознаят с преброителната карта от предходното Национално преброяване /2011г./. и ще разработят вариант на преброителна карта с която да проведат преброяване на населението и жилищния фонд на своите семейства. Събраните данни ще се обработят и анализират. Получените резултати ще бъдат представени във вид на презентация.

 

6.      Проектна разработка  „Финансите на моя град“

Проектната  разработка „Финансите на моят град“ е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година. Предназначена е за ученици от 12а клас, специалност Бизнес администрация“ . Ръководител на проекта е Иванка Джонджорова, преподавател по ПП.

Целта на проекта е учениците да натрупат знания и умения за паричните отношения, възникващи по повод набирането на финансови средства за местния бюджет и тяхното използване под формата на държавни разходи. Изучаването на  финансите е свързано с усвояването на знания и умения за управлението на паричните потоци на фирмата при набавянето на финансови ресурси и тяхното влагане в различни активи.

Учениците ще представят иновативни предложения, свързани с изразходване на средства за разрешаване на проблемите в град Казанлък. 

 

7.      Проектна разработка  „Светлина от храма“

Основната цел на проекта е да се събуди интерес в учениците от 10 клас в ПГЛПТ към историята на родния край. Да  ги  провокира към изследователска и творческа работа чрез проучване на  църковна архитектура, иконопис, духовен живот в Казанлъшкия край. Сформираните екипи ще изучават избрани от тях православни храмове както от Казанлък, така и от околните села. Като резултат от проучването трябва да се  създадат презентация /карта / пътеводител на православните храмове в Казанлъшкия край . Целият проект трябва да е съпроводен от заснемане на църкви и моменти от църковен живот в Казанлъшко. На финала ще се представи  изложба от снимки на Казанлъшки църкви и  презентация /пътеводител  „Светлина от храма- православни църкви в Казанлъшко“.

Ръководител: Катя Семерджиева

Участници: Ученици от 10 а клас

 

8.      Проектна разработка „Традиционни билки и подправки в казанлъшкия регион“

Целта на проектната идея е учениците да изготвят проект за създаване на градинки за отглеждане на зеленчукови култури и подправки и да го осъществят на практика. Готовата продукция ще бъде използвана в часовете по практическо обучение на учениците от професия „Ресторантьор“.

Чрез работата си проекта учениците ще придобият  умения за работа в екип, да планират работния процес, да съставят график на работните задачи, да разпознават компонентите на почвите и взаимовръзката между тях, да произвеждат биологична продукция и др.

Ръководител: Красимир Цоников

Участници: Ученици от 12 б клас.

 

9.      Проектна разработка „Традиционни билки и подправки в кулинарията на Казанлъшкия регион“

Участници в проектната разработка „Традиционни билки и подправки в кулинарията на казанлъшки регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 10в клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения “, с ръководител Мария Чочева.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към най- използваните билки и подправки в Казанлъшкия регион. Да провокира и развие изследователска дейност,  чрез проучване на произход, приложение в кулинарията и ползите за здравето на билките и подправките.

За целта учениците ще се запознаят с произхода и предназначението на билките и подправките, използвани в кулинарията на  Казанлъшкия регион, ще проучат рецепти на кулинарни изделия, при приготвянето на които се използват билки и подправки, отгледани в училищната градина.

 

10.  Учебна компания " Иновативна книжарница ПГЛПТ"

Участници в Учебна компания "Иновативна книжарница ПГЛПТ" по проект Иновативно училище са ученици от 11а клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, с ръководител инж.Наталия Добрева, преподавател по ПП.

Основната цел е да се изградят у учениците практически знания и компетентности, необходими за професионалната им реализация. Тези цели определят методи на обучение чрез изпълнение на практически задачи, запознаване с нормативни документи, наблюдение и описание на икономически дейности, попълване и изготвяне на документи, осъществяване на сделки, участие в изложения.

 

 

 

 

11.  Проектна разработка „Билките в родния край“

Разработката е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година. Предназначена е за ученици от IX б клас, специалност „Организация на хотелиерството“. Ръководител на проекта е Невена Кехайова, преподавател по Биология и ЗО и Химия и ООС.

            С проектната разработка се цели учениците да опознаят билките в родния край, каква е употребата им като лекарство и в козметиката,  да повишат знанията си за неживата и живата природа,  да изградят екологично образование и възпитание, използване на свободното  време за съприкосновение с природата, да изградят любознателност и любов към природата, да се създадат подходящи условия за активизиране на познавателната дейност   на учениците с екологическа насоченост.

Проектната разработка ““Билките в родния край” цели да покаже силата и вкуса на билките, да се възродят забравени рецепти за приготвяне на лекарства и козметика. По този начин учениците ще бъдат провокирани да общуват с природата и помежду си. Всеки ученик, участващ в проекта ще открие свой лек, ще опазва по-ефективно природата и ще живее в по-голяма хармония с нея.

При реализиране на проекта учениците ще бъдат разделяни на екипи, които ще трябва да проучат какви билки се срещат в околностите на град Казанлък. Участниците ще трябва да потърсят забравени рецепти с билки (за  лекарство и като козметичен продукт). Някои от екипите ще направят хербарии, а други албум , в който са събрани най-добрите рецепти. Предвидено е и посещение при билкар и в дрогерия.

 

12.  Проектна разработка  „Маслодайната роза в кулинарията на казанлъшкият край“

 Основна цел на проекта е осъществяването  на нови методически подходи и прилагане на проектния метод  в учебния процес, да се стимулират   познавателните интереси у учениците и чрез работата  по проекта да се даде  възможност на учениците за разгръщане на инициативността и въображението им, да се развиване на логическото им мислене, сръчност и общуване на  учениците чрез дейности. Провокиране на изследователски процес към поминъка на казанлъшкия край – розопроизводството и приложението в традиционната кухня на казанлъчани, на продуктите от маслодайна роза. Проектът ще се реализира  чрез възлагане на  ученици /от 9в,10 б класове/, които да проучат традиционни ястия и напитки, в състава на която присъстват продуктите от маслодайната роза .

Ръководител: инж. Нели Налбантова

Участници: Ученици от 9в кл. и 10б кл.

 

 

 

Участници в проектната разработка „Традиционни билки и подправки в кулинарията на казанлъшки регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 10в клас, специалност „Кетъринг “, с ръководител Ивелина Георгиева.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към най използваните билки и подправки в казанлъшкия регион. Да провокира и развие изследователска дейност,  чрез проучване на произход, приложение в кулинарията и ползите за здравето на билките.

За целта учениците се запознаха с произхода и предназначението на подправките и билките, използвани в кулинарията на  казанлъшки регион, създадоха   информационни табели в двора на училището, включващи наименование, произход и приложение на всяка билка, засята в училищната градина, както и изработиха каталог с билки/подправки и кулинарни изделия

 

Проектна разработка “Зеленото” богатство в двора на моето училище е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2019/2020 година. Предназначена е за ученици от X в клас, специалност „Кетъринг“. Ръководител на проектната разработка е Невена Кехайова, старши учител по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда.

             Целта на проекта е  учениците да повишат знанията си за неживата и живата природа, чрез интерактивно учене чрез действия учениците да  изградят екологична култура и природозащитно поведение, да изградят любознателност и любов към природата, да се създадат подходящи условия за активизиране на познавателната дейност   на учениците с екологическа насоченост,

            Проектната разработка “Зеленото” богатство в двора на моето училище”, предвижда учениците да се запознаят с интерактивни методи за определяне вида на дърветата, работа с определители, защитени и рядко срещани видове, като за целта се предвиждат посещения на парк ”Тюлбе”и парк “Розариум“,  град Казанлък.

            При реализиране на проекта учениците ще бъдат разделени на екипи, които ще определят вида на дърветата като използват и допълнителна информация от интернет и други източници, ще изработят табелки с кратка информация за всяко дърво. Предвижда се да бъде направена виртуална карта на горския кът от двора на училището.

105185959_891621841340955_6792809102771315299_n.jpg104750248_279142223203582_4112305811881208157_n.jpg105571101_605927583383516_427441632172893006_n.jpg105502487_2679694148954733_6493581784305501199_n.jpg83480693_292341611905171_6654886713933465817_n.jpg105622871_195156598481400_1873224623754034048_n.jpg104544208_2746106508958118_8903424011746752777_n.jpg105587306_919139338549828_6348856129893427127_n.jpg104702740_2793557144105613_5622566901658244717_n.jpg

 

Участници в проектната разработка Free city Tour: Познатият - непознат Казанлък по проект Иновативно училище са учениците от 10б клас, специалност „Екскурзоводско обслужване“, с ръководител Тома Башкехайов.

С проектната разработка се цели бъдещите екскурзоводи да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване. С активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще придобият умения и знания, които могат да им бъдат полезни както в училище, така и в избраната от тях професия.

На 02.03.2020г. се проведе среща с г-н Емил Михов, експерт по дигитализация на архивите на българските музеи.

Г-н Михов запозна бъдещите ни екскурзоводи с иновациите в музейното дело. Той представи пред тях целите и нуждите за модернизация на музеите в България и тяхното иновативно представяне в онлайн пространството. Всеки от учениците се „сблъска“ буквално с понятията добавена реалност и холограма и сложи 360 градусови очила, които го отведоха във виртуалността. Емил Михов говори подробно и за видовете проектори и екрани, свързани с холограмите,  начина им на представяне в музеите и употребата им от професионалните екскурзоводи. Нашите ученици с интерес научиха и за технологията beacon (бийкън) и възможностите, която дава на музеите да предлагат персонализирано преживяване на посетителите си. Бийкъните представляват миниатюрни устройства, базирани на Bluetooth Low Energy технология.

Презентацията на Емил Михов бе посрещната с овации от бъдещите екскурзоводи на ПГЛПТ. Те останаха впечатлени от всичко, което видяха и от иновациите в технически план, които могат да ги подпомогнат в тяхната бъдеща професия.

За целите на иновативното обучение директорът на ПГЛПТ закупи комплект аудио гидове за учениците.

 

Участници в проектната разработка „Съкровища от Долината на тракийските царе“ по проект „Иновативно училище“ са учениците от 10б клас, специалност „Екскурзоводско обслужване“, с ръководител Катя Семерджиева.

Основната цел на проекта е да се събуди интересът на  учениците към историята на родния край, да  ги  провокира към изследователска работа чрез създаване на приложна образователна игра  „Съкровища от Долината на тракийските царе“.

За целта учениците изготвиха карти с информация за монументални архитектурни паметници, произведения на тракийското изкуство от злато , сребро , бронз,  открити в  Долината на тракийските царе.

Проучваните от учениците проекти са: град  Севтополис, храм в могилата Голяма косматка , Казанлъшка гробница, гробница в могилата на  Грифоните, гробницата в могила Хелвеция,  Мегалитът над село Бузовград, и др.

Учениците от 10б клас създадоха приложна  образователна игра “ Съкровища от Долината на тракийските царе“, като изработиха  карта – игрално поле и написаха указание на  играта.

IMG_7965.JPGIMG_7968.JPGIMG_7964.JPGIMG_7967.JPG